Vision og strategi

Vision

Nordic Compound Invest’s vision er at give investorer mulighed for at investere i en koncentreret portefølje (8-12 selskaber) af børsnoterede små og mellemstore selskaber, primært i Skandinavien, med et højt forventet afkast på attraktive vilkår.

Attraktive vilkår opnås gennem sammenfaldende interesser mellem investorer og porteføljeforvalter, lave faste omkostninger, et lavt fast forvaltningshonorar på 0,5% p.a. af kapital under forvaltning og et resultatbetinget honorar på 25% af det merafkast, der skabes i forhold til referenceindekset.

Det høje forventede afkast skabes, baseret på fundamental research, ved at foretage gode langsigtede investeringer i et underanalyseret segment, der har stort langsigtet potentiale.

Kompetencer

Nordic Compound Invest forvaltes af Jakob Have (f. 1981).

Jakob Have er en del af Dagbladet Børsens børspanel, hvor kommende børsnoteringer på First North Denmark vurderes.

Jakob Have er uddannet Cand.merc.aud fra Copenhagen Business School og besidder en stor teoretisk og praktisk viden om de finansielle markeder og økonomiske forhold. Jakob Have har mere end 25 års erfaring med investering i aktier.

 

Erhvervserfaring:

Maj 2020->   CEO, Nordic Compound Invest

2018-2020    CFO, Micro Matic

2016-2018     CFO, SKAKO (Børsnoteret small cap)

2011-2016      Skattechef, Demant

2005-2011     Revisor, Deloitte

 

Tillidshverv i børsnoterede selskaber:

Apr  2019->   Bestyrelse, Scandinavian Investment Group 

Dec 2022->   Bestyrelse, Scandinavian Medical Solutions

Maj 2023->   Bestyrelse, Orphazyme

Omkostninger

Det koster 0,3% at tegne aktier og 0,3% at afhænde aktier i investeringsselskabet.

De faste omkostninger udgør ca. 0,1% om året, og udgøres  af revisionshonorar til selskabets revisor, bestyrelseshonorar og forsikring. De faste omkostninger i procent reduceres i takt med at kapital under forvaltning øges.

Management fee opkræves med 0,5% p.a. af kapitalen under forvaltning. 

Forvalteren modtager resultatbetinget honorar på 25% af det merafkast, der skabes i forhold til referenceindekset. Der benyttes “high water mark”, som betyder, at forvalteren kun modtager et honorar, når merafkastet når nye højder i forhold til referenceindekset.

Referenceindekset er sammensat for bedst muligt at afspejle det marked, som Nordic Compound Invest er investeret i, og består af:

  • OMX Copenhagen Small Cap GI, med vægtning på 40%
  • Nasdaq OMX Small Cap Sweden GI, med vægtning på 30%
  • Oslo Børs Small Cap Index GI, med vægtning på 20% 
  • OMX Copenhagen Mid Cap GI, med vægtning på 10%

 

En væsentlig del af forvalterens indtægt består af afkastet af forvalterens egne midler, der er investeret på samme økonomiske vilkår, som alle andre investorer i Nordic Compound Invest.

Hvem kan investere

Minimum investering er 750.000 kr.

Medinvestorere kan investere for frie midler, selskabsmidler, ratepensionsmidler samt VSO-midler.

Selskabet er etableret som et investeringsselskab omfattet af Aktieavancebeskatningslovens § 19, og selskabet er således ikke underlagt selvstændig beskatning.

Selskabet betaler ikke udbytte, men er akkumulerende.

Strategi

Selskabets målsætning er at levere et afkast til investorerne, der er bedre end referenceindekset.

Vi anser investering i en aktie som en investering i det underliggende selskab og dets evne til at skabe værdi over tid. Vores fokus er således på langsigtet værdiskabelse og ikke kortsigtede udsving. Vores fremgangsmåde er baseret på grundige og strukturerede analyser, hvor vi blandt andet vurderer:

  1. Selskabets evne til at skabe resultater
  2. Selskabets konjunkturafhængighed
  3. Selskabets finansielle stabilitet
  4. Ledelsens evner og kompetencer
  5. Fremtidsudsigter for branchen
  6. Forholdet mellem risiko og afkastpotentiale

 

Hvis vi ikke fuldstændig forstår selskabets produkter og forretningsmodel, kan vi ikke i tilstrækkelig grad forudsige selskabets fremadrettede formåen, hvorfor vi i så fald ikke vil investere i selskabet. Vi screener løbende alle små og mellemstore skandinaviske børsnoterede selskaber, og hvis et selskab umiddelbart vurderes attraktivt, udarbejder vi grundige analyser af det respektive selskab og forsøger at få verificeret vores antagelser gennem dialog med selskabets ledelse. Vi investerer kun i et selskab, hvis vi er meget sikre på, at vores sikkerhedsmargin (margin of safety) er høj.

Vi opgør risiko ud fra den pris vi har betalt for et selskab. Ved grundige analyser og ved at betale en pris for et selskab der ligger væsentlig under den af os vurderede reelle værdi, mener vi, at vi dermed bedst begrænser risikoen for permanente kapitaltab på investeringen.

Vi tilstræber at have en fokuseret portefølje på 8-12 selskaber, da vi hellere vil investere mere i det selskab, vi vurderer er mest attraktivt end at investere i det fx. 20énde mest attraktive selskab, udelukkende for at “risikoafdække” investeringsporteføljen.

Nordic Compound Invests investeringsunivers er primært små og mellemstore skandinaviske børsnoterede selskaber, dog kan op til 25% af kapitalen under forvaltning være placeret i globale små og mellemstore børsnoterede selskaber.

Fokus på små og mellemstore selskaber skyldes, at disse aktier ofte er underanalyserede og oftere vil være forkert prissat end store aktier.

Den største ulempe ved at investere i små og mellemstore aktier er, at de er mindre likvide. Vi søger at begrænse ulemperne ved den begrænsede likviditet ved at investere langsigtet og begrænse den samlede kapital, som Nordic Compound Invest kan have under forvaltning.

Vi benytter ingen form for gæld eller gearing.

Vi tilstræber social ansvarlighed i vores investeringer, og afstår fra at investere i selskaber der benytter sig af børnearbejde samt direkte i uran-, kul- og våbenindustrien. Derudover er der ingen begrænsninger i investeringsuniverset.